AKREDYTACJA PROGRAMÓW ICF - JAKI KURS COACHINGU WYBRAĆ?

Akredytacja programów uczących coachingu przyznawana przez ICF oznacza, że programy te w pełni spełniają światowe wymogi w zakresie kształcenia coachów oraz są potwierdzeniem najwyższej jakości nauczania. Uczestnicząc w takim szkoleniu masz pewność i gwarancję, że realizujesz program w pełni zgodny z międzynarodowymi wymaganiami w zakresie szkolenia coachów.
Ponadto programy te rzetelnie rozwijają kluczowe kompetencje profesjonalnego coacha ICF. Dodatkowo realizacja godzin szkolenia coachingowego posiadającego aprobatę ICF pozwala ubiegać się o akredytację międzynarodowego coacha na jednym z trzech poziomów ACC, PCC lub MCC ICF.

Szkolenia aprobowane przez ICF oferują możliwość otrzymania pełnego wykształcenia zawodowego - od podstaw aż do uzyskania akredytacji ICF.

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia osób, które chcą zostać profesjonalnymi coachami posiadającymi akredytację coachingową uznawaną na całym świecie.

ICF rozróżnia trzy typy szkoleń: ACTP, ACSTH oraz CCE.

 Programy ACTP (Accredited Coach Training Programs)

to programy szkolenia coachów posiadające najwyższą aprobatę - ACTP ICF. Ukończenie tego typu szkoleń umożliwia coachom akredytację na poziomie ACC i PCC ścieżką ACTP.
Osoba, która ukończy tego typu szkolenie może ubiegać się o akredytację:
  • ACC ICF bez konieczności wysyłania sesji do oceny asesorów ICF.
  • PCC ICF zdając egzamin polegający na nagraniu dwóch sesji coachingowych odpowiadających poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF w języku polskim.

 Programy ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours)

to programy szkolenia coachów, których ukończenie umożliwia akredytację na poziomie ACC i PCC ścieżką ACSTH.
Osoba, która ukończy tego typu szkolenie może ubiegać się o akredytację:
  • ACC ICF bez konieczności wysyłania sesji do oceny asesorów ICF.
  • PCC ICF zdając egzamin polegający na nagraniu dwóch sesji coachingowych odpowiadających poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF w języku obcym.

 Programy CCE (Continuing Coach Education)

to kursy doskonalenia zawodowego coachów, najczęściej już posiadających akredytację, którzy okresowo ją odnawiają.
Może też stanowić część programów szkoleniowych do ścieżki Portfolio. Osoba, która ukończy tego typu szkolenie może ubiegać się o akredytację:
  • ACC ICF zdając egzamin polegający na wysyłaniu do oceny asesorów ICF sesji coachingowej (w języku polskim) odpowiadającej poziomowi kompetencyjnemu ACC ICF.
  • PCC ICF zdając egzamin polegający na nagraniu dwóch sesji coachingowych odpowiadających poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF w języku obcym.

Wszystkie programy szkoleniowe posiadające aprobatę ICF są prowadzone przez praktyków coachingu, posiadających międzynarodowe akredytacje coachingowe (ACC, PCC lub MCC ICF). Dzięki temu masz pewność, że uczysz się coachingu od osób posiadających umiejętności i wiedzę spełniające najwyższej jakości standardy.

Absolwenci programów szkoleniowych aprobowanych przez ICF (ACSTH, ACTP, CCE) oraz uczących coachingu w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICF mogą ubiegać się
o przyznanie akredytacji coacha ICF na jednym z trzech poziomów: ACC, PCC, MCC ICF.


Inne programy szkolenia coachów nieposiadające aprobaty ICF (w tym większość studiów podyplomowych z coachingu) nie dają możliwości uzyskania akredytacji ICF na którymkolwiek z poziomów zaawansowania bądź umożliwiają akredytację wyłącznie ścieżką Portfolio przy szczegółowym udokumentowaniu przez Kandydata, że spełniły obowiązujące w ICF kryteria Coach-Specific Training.

Osoba, która ukończy tego typu szkolenie może ubiegać się o akredytację:
  • ACC ICF w przypadku, gdy ICF pomyślnie zweryfikuje, że godziny szkoleniowe, które taka osoba realizowała spełniały wymagania ICF w zakresie kształcenia coachów. W przypadku pozytywnej weryfikacji osoba ta będzie musiała zdać egzamin polegający na nagraniu sesji coachingowej odpowiadającej poziomowi kompetencyjnemu ACC ICF w języku polskim.
  • PCC ICF w przypadku, gdy ICF pomyślnie zweryfikuje, że godziny szkoleniowe, które taka osoba realizowała spełniały wymagania ICF w zakresie kształcenia coachów. W przypadku pozytywnej weryfikacji osoba ta będzie musiała zdać egzamin polegający na nagraniu dwóch sesji coachingowych odpowiadających poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF w języku obcym.REASUMUJĄC: Jedynie szkolenia coachingowe aprobowane przez ICF (ACSTH, ACTP, CCE) oraz prowadzone przez akredytowanych coachów (ACC, PCC lub MCC ICF) dają gwarancje rozwoju kluczowych kompetencji coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF, a także pozwalają uzyskać międzynarodową akredytację coacha ICF.

Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów